Dit is de Privacyverklaring van ZKC’31, gevestigd te Zaandam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40617575, hierna te noemen ‘de Vereniging’.
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Voor het goed functioneren van de Vereniging is het noodzakelijk dat wij op sommige momenten sommige van uw persoonsgegevens delen met anderen, maar wij vinden het van belang dat dit zorgvuldig en transparant gebeurt. Daarom hebben wij in dit document voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
In de tabel in dit document kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in de Privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt voor zover bekend bij het opstellen van dit document.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere personen en organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen op orde zijn. Bij een gebeurtenis die leidt tot een datalek, zal het bestuur terstond passende maatregelen nemen en de getroffen personen op de hoogte brengen.

Minderjarigen

Indien u minderjarig bent en zich wenst te registreren als lid, dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Geheimhouding

Vrijwilligers bij de Vereniging zijn gebonden aan geheimhouding. Dat wil zeggen dat zij hen ter beschikking gestelde persoonsgegevens niet mogen gebruiken voor andere doeleinden dan in dit document omschreven, en dat zij persoonsgegevens van leden verwijderen zodra het lidmaatschap van de vrijwilliger eindigt of de vrijwilligersfunctie eindigt.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Foto’s en video

De Vereniging gaat terughoudend om met het plaatsen van foto’s en video’s op onze website en social media. Uitgangspunt is, dat we conform de AVG-wet afwegen of er een ‘gerechtvaardigd belang’ is. Deze term heeft als strekking dat het toegestaan is om foto’s van personen ter promotie of verslaglegging te publiceren. Hierbij gelden beperkingen aan het aantal en de aard (close-up, groepsfoto, overzichtsfoto). De vereniging zal nooit zonder toestemming beeldmateriaal in combinatie met persoonsgegevens plaatsen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging u hierover informeren. Een digitale of geprinte versie van de meest recente Privacyverklaring is bovendien opvraagbaar bij het bestuur of via privacy@zkc31.nl.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over deze Privacyverklaring, de verwerking van uw persoonsgegevens of als u de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze privacyfunctionaris Daniël de Jong via privacy@zkc31.nl.