Inschrijf formulier

Om je in te schrijven kun je dit formilier downloaden, invullen en opsturen naar ledenadministratie@zkc31.nl

Inschrijfformulier

Mocht je je uit willen schrijven, jammer. Zorg er voor dat je tijdig (in ieder geval vóór 1 mei) een mail stuurt naar secretariaat@zkc31.nl met daarin je gegevens en per wanneer je op wil zeggen. Dit geldt ook voor alle andere lidmaatschap wijzigingen. De reden voor deze uiterste datum zijn de kosten die de bond de club in rekening brengt.

Contributie overzicht

Categorie Leeftijd per 31 dec. Per jaar Per half jaar Per kwartaal Per maand *
Senioren 19j. € 262,00 € 131,00 € 65,50 € 26,20
Junioren 16j. € 202,00 €101,00 € 50,50 € 20,20
Aspiranten 12j. € 180,00 € 90,00 € 45,00 € 18,00
Pupillen 5j. € 155,00 €  77,50 € 38,75 € 15,50
Kangoeroes 3-5j. € 55,00 € 27,50 € 13,75 € 5,50
Recreanten ** € 31,00  
Steunende leden n.v.t. €  94,00 €   47,00 €23,50 € 9,40
* Per maand houdt in: elke maand 1/10 deel van de jaarcontributie, behalve in december en januari. Dan betaal je niet.
** Als recreant betaal je per kwartaal. Besluit je een kwartaal niet te trainen, dan mag je tot 30 dagen voor het nieuwe kwartaal (tijdelijk) opzeggen.

ZKC’31 heeft als uitgangspunt dat ieder lid en iedere bezoeker van onze accommodaties zich veilig en welkom moet voelen. Verbaal en lichamelijk geweld, pesten, intimidatie en ander ongewenst of grensoverschrijdend gedrag worden niet getolereerd.

Omdat de leden en bezoekers van ZKC’31 een doorsnede van de samenleving vormen, mogen we er niet vanuit gaan dat dit bij ons niet voorkomt. Daarom hanteren we een actief beleid op dit gebied en leunen tegelijkertijd sterk op sociale controle: spreek elkaar erop aan als je onwenselijk gedrag ziet of als het je overkomt.

Maar soms is dat lastig, en daarom hebben we een vertrouwenspersoon aangesteld. Dit is Geertje Kelder en zij is te bereiken via vertrouwenscommissie@zkc31.nl. Neem gerust contact met haar op als je iets ziet of hoort, of als jezelf iets overkomt, wat volgens jou een grens over gaat of waar je je niet prettig bij voelt. Ook voor vragen kun je bij haar terecht. Zij behandelt alles wat je haar vertelt als vertrouwelijk. Als ze denkt dat het belangrijk genoeg is, bespreekt ze het na overleg met jou met het bestuur. Jij bepaalt daarbij zelf welke informatie ze mag delen met het bestuur en ook of jouw naam genoemd wordt. Als je anoniem wilt blijven, kan dat ook.

Daarnaast werkt ZKC’31 met de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Daarmee verkleinen we het risico dat iemand met een verleden dat niet past bij ZKC’31, in een vrijwilligersrol terechtkomt. Het aanvragen en beheren van de VOG gaat volgens de privacywetgeving (AVG) en wordt gecoördineerd via vog@zkc31.nl. Je ontvangt vanzelf een verzoek om een VOG als dat nodig is. De VOG-plicht geldtin elk geval voor de volgende personen en commissies:

 • Bestuur
 • Vertrouwenspersoon
 • Jeugdtrainers & jeugdcoaches (t/m de A-junioren)
 • Jeugd NAC
 • Texelkampleiding
 • Schoolkorfbalcommissie
 • Verzorgers
 • Jeugd TC

Wanneer het bestuur dit nodig vindt, wordt dit uitgebreid. Dat kan eenmalig zijn of onderdeel van nieuw beleid. Tenslotte volgen op de volgende pagina nog de gedragsregels zoals opgesteld door NOC*NSF. Deze regels ondersteunt ZKC’31 van harte.

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels
zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zalervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van
  geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.